Shop on the Mybigorder App. Free on Play Store.

Supermarket Offers

Supermarket Offers

KSh200 KSh190

Amana Njahi 1kg

KSh120 KSh105

Soko Maize Flour 2kg

KSh1,400 KSh1,170

Pearl Pishori Rice 5kg

KSh1,100 KSh1,050

Sunrice Basmati Rice 5kg

KSh220 KSh213

Kabras Sugar 2kg

KSh2,050 KSh1,641

Rosy Hand Sanitizer Gel 5L

KSh3,125 KSh2,500

Velvex Hand Sanitizer 5L