KSh439 KSh263

Bathing brush

Points: 10
KSh876 KSh525

Bathing brush

Points: 15
KSh2 193 KSh1 360

Bathroom mat

Points: 25
KSh1 490 KSh876

Dish washing brush

Points: 25
KSh2 631 KSh2 543

Juice dispenser

Points: 50