KSh143

Bio Fresh Milk(Whole) 1ltr

Club Point: 10
KSh144

Bio Milk Lactose Free 500ml

Club Point: 10
KSh74

Bio Skim Milk Long Life 500ml

Club Point: 5
KSh275

Bio Whole Fresh Milk 2ltrs

Club Point: 10
KSh176

Bio Yoghurt Blueberry 200ml

Club Point: 10
KSh176

Bio Yoghurt Raspberry

Club Point: 10
KSh151

Bio Greek Fig Yoghurt

Club Point: 10
KSh154

Bio Greek Nat.Plain Yoghurt

Club Point: 10
KSh396

Bio Tinga Tinga Yoghurt 90ml 6pk

Club Point: 10
KSh68

Bio Yoghurt Nature Plain

Club Point: 5
KSh68

Bio Yogurt Strawberry

Club Point: 5