KSh347

C/B Goldis Pure Honey

Club Point: 10
KSh230

Goldies Pure Honey Squeezable

Club Point: 10
KSh446

Honeycare Highland Honey

Club Point: 10
KSh446

Honey Care S/Harvest Honey

Club Point: 10
KSh255

Natures Real Honey

Club Point: 10
KSh163

Peptang M/Fruit Jam Eot

Club Point: 10
KSh204

Transahara honey

Club Point: 10
KSh855

Wescobee Natural Honey Squeez

Club Point: 15
KSh377

Woodland K. Honey Squeez

Club Point: 10
KSh250

Woodland Kitui Honey

Club Point: 10
KSh260

Woodland Kitui Honey Squeez

Club Point: 10